آموزش جامع نوشتن پروپوزال ارشد و دکتری روانشناسی

انجام پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی یک مهارت است و اگر قصد دارید خودتون با یک آموزش ساده پروپوزالی باکیفیت بنویسید با مقاله «آموزش جامع نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی» ما همراه باشید.

پروپوزال چیست؟

پروپوزال یا طرح تخقیق به زبان ساده مانند یک نقشه برای نوشتن یک پژوهش علمی مانند پایان نامه است. پژوهشگر در پروپوزال به طور کامل و دقیق بیان می کند که مسئله تحقیق او چیست و انجام پژوهش مورد نظر او چه ضرورتی دارد و قبلا چه پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. چه هدفی دارد و چه فرضیاتی دارد و با چه ابزاری قصد انجام این پژوهش را دارد و روش او چیست و ... .

بخش های یک پروپوزال :

یک پروپوزال شامل چندین بخش مهم است که مهم ترین بخش های یک پروپوزال روانشناسی عبارتند از:

موضوع تحقیق، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت ، پیشینه پژوهش ، اهداف تحقیق ، فرضیات تحقیق ، روش و ابزار تحقیق ، روش تجزیه و تحلیل ، لیست منابع.


دانلود یک نمونه فرم خام پروپوزال روانشناسی
برای آنکه بدانید چگونه می توانید یک پروپوزال روانشناسی را بنویسید ابتدا لازم است نحوه نوشتن همه این بخش ها را به صورت جداگانه و گام به گام مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول آموزش پروپوزال نویسی : آشنایی با انواع موضوعات پروپوزال روانشناسی :
عنوان و موضوع پروپوزال روانشناسی تا حد زیادی تعیین می کند که چگونه بیان مسئله بنویسید یا چطور به بخش های دیگر پروپوزال نویسی روانشناسی وارد شوید.
موضوعات پروپوزال روانشناسی به چند نوع تقسیم می شود:


1-    موضوع رابطه ای
مانند : بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر ...
یک موضوع رابطه ای با کلمه «رابطه» یا «بررسی رابطه» شروع می شود که بهتر است فقط رابطه را بیاوریم.

فرمول موضوعات رابطه ای:
معمولا موضوعات رابطه ای تابع فرمول زیر است:
رابطه + متغیرهای مستقل یا پیش بین (و ... و) + با + متغیر یا متغیرهای وابسته یا ملاک
روش تحقیق در موضوعات رابطه «همبستگی» نامیده می شود، و اصطلاحا روش تحقیق آن از نوع همبستگی است.


2-    موضوع اثر بخشی
مانند : بررسی اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويی
موضوع اثر بخشی با عبارت «اثر بخشی» یا «بررسی اثر بخشی» شروع می شود که بهتر است هر دوی آن یعنی «بررسی اثر بخشی» بیاید.
در یک موضوع اثر بخشی قرار است پژوهشگر تاثیر یک درمان یا یک نوع آموزش یا به عبارت بهتر تاثیر یک متغیر (متغیر مستقل) را بر متغیر یا متغیر های دیگر  (متغیرهای وابسته) مورد بررسی قرار دهد.

فرمول موضوعات اثز بخشی:
معمولا موضوعات اثر بخشی تابع فرمول زیر است:
بررسی اثر بخشی + متغیرهای مستقل + بر + متغیر یا متغیرهای وابسته
روش تحقیق در موضوعات اثر بخشی «آزمایشی» نامیده می شود، و اصطلاحا روش تحقیق آن از نوع آزمایشی است.


3-    موضوع مقایسه ای
الف )

مانند : مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان بی سرپرست و عادی
موضوعات مقایسه ای به چند شکل طراحی می شود . ممکن است بخواهیم چند متغیر وابسته را در دو گروه (متغیر مستقل) مورد مقایسه قرار دهیم . مانند متغیرهای اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی (متغیر وابسته) در دو گروه از نوجوان بی سرپرست و عادی (متغیر مستقل) .


ب )

مانند : بررسی مقایسه ای اثربخشی آموزش مدیریت استرس و آموزش حل مسألۀ اجتماعی در  کاهش اضطراب و تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان
این موضوع تلفیق مقایسه و اثر بخشی است.
در این موضوع مدیریت استرس و حل مسألۀ اجتماعی دو متغیر مستقل می باشند که پژوهشگر قصد دارد تاثیر آموزش آن ها را بر اضطراب و تعلل ورزی (متغیر های وابسته ) مورد بررسی قرار دهد.


ج)

مانند : مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر ...
در این موضوع دو روش رابطه ای و مقایسه ای با یکدیگر تلفیق شده است. پژوهشگر در چنین موضوعاتی قصد دارد رابطه متغیر مستقل (سطح آمادگی جسمانی) را با متغیر وابسته (ترکیب بدنی) در دو گروه از دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی مورد مقایسه قرار دهد.
این سه نوع مشهور موضوعات مقایسه ای روانشناسی می باشد که بویژه نوع الف و ب کاربرد زیادی در پژوهش های روانشناسی دارد.


4-    موضوعات پیش بینی (رابطه ای)
مانند : پیش بینی انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش معنوی و رضایت زناشویی مادر

فرمول موضوعات پیش بینی
معمولا موضوعات پیش بینی تابع فرمول زیر است:
پیش بینی + متغیر وابسته یا ملاک+ براساس + متغیرهای مستقل یا پیش بین
در این نوع از موضوعات پژوهش گر قصد دارد وقوع متغیر یا متغیرهای وابسته یا ملاک را براساس دخالت متغیر مستقل یا پیش بین پیش بسنی علمی نماید.


5-    موضوعات نقش واسطه ای
مانند : بررسی نقش واسطه ای مهارت های مقابله ای در ارتباط بین سبک های دلبستگی با تاب آوری

فرمول موضوعات نقش واسطه ای
معمولا موضوعات نقش واسطه ای تابع فرمول زیر است:
بررسی نقش واسطه ای + متغیر میانجی یا واسطه ای + در رابطه یا ارتباط + متغیر برونزاد + متغیر درونزاد
در موضوعات نقش واسطه ای قرار است پژوهشگر علاوه بر بررسی مستقیم رابطه متغیر برونزاد با درونزاد ، همچنین به بررسی غیر مستقیم این سوال بپردازد که آیا متغیر برونزاد با واسطه شدن متغیر میانجی با متغیر درونزاد ارتباط دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر در موضوع بالا پژوهشگر به دنبال آن است که دریابد آیا سبک های دلبستگی با تاب آوری ارتباط دارد؟ و آیا سبک های دلبستگی با واسطه شدن مهارت های مقابله ای با تاب آوری ارتباط دارد؟
موضوعات نقش واسطه به دلیل روش تحلیل پیچیده ای که نیاز دارند از جمله موضوعات سخت و دشوار برای دانشجویان در رشته های روانشناسی به شمار می آیند که بیشتر در مقطع دکتری مورد پژوهش قرار می گیرند. این به معنی آن نیست که در مقطع ارشد مناسب برای پژوهش نباشند بلکه موضوعات نقش واسطه ای در مقطع ارشد نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. فصل چهارم پایان نامه روانشناسی با موضوعات نقش واسطه ای علاوه بر نرم افزار spss به نرم افزار های لیزرل و آموس نیز نیاز دارد.

بخش دوم آموزش پروپوزال نویسی :  نحوه نوشتن بیان مسئله در پروپوزال روانشناسی
بعد از آنکه موضوع شما مشخص شد نوبت به نوشتن مهم ترین قسمت پروپوزال یعنی بیان مسئله فرا می رسد.


موضوع شما چیست؟

موضوع شما طبعا یکی از موارد زیر است : رابطه ای، اثربخشی، مقایسه ای، پیش بینی ، نقش واسطه ای.
بیان مسئله یا تبیین مسئله در واقع نیاز مند فهم و درک درست متغیرهای عنوان پروپوزال است. برای نوشتن پروپوزال روانشناسی باید به درستی بدانید که متغیر مستقل ، و متغیر وابسته، متغیر ملاک، متغیر پیش بین ، متغیر درونزاد و برونزاد چیست و چه کارکردی در تحقیق دارد.
 در این قسمت ابتدا به بیان انواع متغیر ها می پردازیم و سپس به سراغ نحوه نوشتن بیان مسئله خواهیم رفت.


تعریف متغیرهای پروپوزال:
متغیر مستقل :

متغیر مستقل متغیری است که پژوهشگر تاثیر آن را بر متغیر دیگر مورد بررسی قرار می دهد. متغیر مستقل معمولا در موضوعات اثر بخشی مطرح است. متغیر مستقل معمولا تغییری در مقدار آن ایجاد نمی شود.


متغیر وابسته :

متغیر وابسته متغیری است که محقق تاثیر متغیر مستقل را بر آن مورد بررسی قرار می دهد. با این تعریف طبعا متغیر وابسته دستخوش تغییر در کمیت می شود و محقق نیز به دنبال همین مسئله است.
نکته مهم: متغیر مستقل و وابسته معمولا در موضوعات اثر بخشی و رابطه ای مطرح است. و متغیر مستقل مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن است.


متغیر ملاک و پیش بین :

متغیری است که توسط متغیر پیش بین، پیش بینی می شود و به متغیر پیش بینی کننده ، پیش بین می گویند که در موضوعات رابطه و پیش بینی کاربرد دارد.


متغیر کنترل :

متغیر کنترل به عاملی گفته می شود که تاثیر آن ها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگر خنثی یا حدف می شود. به عنوان مثال مقایسه پیشرفت تحصیلی کودکان با والدین با سواد و بی سواد. عامل هوش متغیر کنترل نام دارد. همانطور که متوجه شدید متغیر کنترل در این موضوع برخلاف متغیرهای دیگر صراحتا بیان نمی شود و اینکه متغیر کنترل در بحث ما دخالت مستقیم ندارد و در آموزش پروپوزال نویسی روانشناسی چندان به کار نمی آید.


نحوه نوشتن بیان مسئله در پروپوزال :
نوشتن بیان مسئله در پروپوزال روانشناسی تابع یک قاعده کلی می باشد که در ادامه بررسی می شود. موضوع شما رابطه ای باشد یا پیش بینی و یا مقایسه ای باشد یا اثر بخشی فرقی نمی کند ؛ در هر حال لازم است به این قواعد احترام  بگذارید.
این قاعده کلی را می توانیم به صورت مراحل زیر بیان کنیم :
« بیان متغیر وابسته یا ملاک + اتصال به متغیر مستقل یا پیش بین + بیان متغیر مستقل اول + اتصال به متغیر مستقل دوم  + بیان متغیر مستقل دوم + بیان سوال کلی »
اصولا بیان مسئله در همه انواع موضوعات پروپوزال روانشناسی با متغیر وابسته یا ملاک شروع می شود. یعنی ابتدا تبیین مسئله را با متغیر وابسته یا ملاک آغاز می کنیم.
تبصره مهم : اگر جامعه آماری یک مبحث مهم و قابل اعتنا و قابل بررسی باشد ابتدا بیان مسئله را با توضیح جامعه اماری شروع می کنیم.
در این بخش ، آموزش را با بیان مسئله یک موضوع رابطه شروع می کنیم.
فرمول موضوع رابطه ای را به یاد بیاوریم:
رابطه + متغیرهای مستقل یا پیش بین (و ... و) + با + متغیر یا متغیرهای وابسته یا ملاک
مثال: رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...
همانطور که مشخص است مهارت های ارتباطی مدیران متغیر وابسته یا ملاک است. 

مرحله اول :

در شروع بیان مسئله به سراغ متغیر وابسته خواهیم رفت.


بیان مسئله :
« مدیران در سازمانها بیش از هر چیز با انسانها سروکار دارند به همین سبب اداره مؤثر سازمانها وظیفه ای مشکل و پیچیده است، به گونه ای که مهارت فنی صرف برای آن کفایت نمی کند، بلکه علاوه بر آن مدیران باید از مهارتهای ادراکی (توانایی فهمیدن پیچیدگیهای کل سازمان) و متناسب با حیطه مسؤولیت خود، از مهارت انسانی زیادی برخوردار باشند تا بتوانند بر رفتار کارکنان تأثیر بگذارند (نظري و همکاران1391). ارتباط مؤثر با افراد و درک انگیزه های آنان باعث توفيق مدیریت در انجام وظیفه رهبری و هدایت خواهد شد. ارتباط ساز و کاری است که روابط انسانی بر اساس آن به وجود می آید تمام مسایل فکری و وسایل انتقال و حفظ آن در زمان و مکان بر پایه آن توسعه پیدا می کند (حسيني نسب و همکاران، 1391). ارتباطات فرآیندی است که فعالیت های فردی و گروهی و مراودهای برای افزایش اثربخشی از طریق آن هماهنگ می شود (نظري و همکاران، 1394). مدیریت نیز کار با افراد و گروه ها و استفاده از دیگر منابع به منظور نیل به اهداف سازمانی است (كبريايي و همکاران، 1390). بر این اساس مدیران سطوح مختلف، مسؤول ایجاد ارتباطات صحیح تر سازمان هستند، بنابراین باید از کم و کیف فرآیند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند (ترابي و همکاران، 1388).
ارتباط، فرایندی است که توسط آن، اطلاعات از طریق علائم، نشانه ها و رفتار از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود (پترویچ و دوبرسکیو  ، 2014). مهارت های ارتباطی میان فردی عبارتند از: مهارت سخن گفتن (کلامی و غیرکلامی)، مهارت گوش دادن فعال، مهارت تفسیر سخن های مخاطب، مهارت شفاف سازی صحبت های مخاطب، مهارت سوال پرسیدن، مهارت تحسین و تشویق و مهارت بازخورد(وکیلی و همکاران، 1390). »
هیچ قسمتی از مطالب نباید بدون منبع باشد.


مرحله دوم :

در مرحله دوم ، بخش نخست بیان مسئله پروپوزال را با ایجاد ارتباط با متغیر مستقل به پایان می بریم. در واقع بهتر است با استناد به یک تحقیق معتبر فضا را برای ورود به بحث متغیر مستقل مهیا و آماده کنیم. آوردن این حلقه اتصال در یک بند کوتاه برای ورود به مبحث متغیر مستقل کافیست. پاراگراف زیر در ادامه به همین منظور است. در این بند مهارت ارتباطی مدیران را به هوش فرهنگی (متغیر مستقل اول) مرتبط می سازیم.


«  یکی از عوامل موثر بر مهارت های ارتباطی هوش فرهنگی است. امروزه، سازمان ها به دنبال افرادی هستند که بتوانند عملکرد خوبی را به صورت گروهی داشته باشند و از سوی دیگر، توانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ های مختلف را نیز دارا باشند؛ بنابراین، لازم است که با فرهنگهای مختلف آشنا باشند و به طور مناسب با افراد از فرهنگ های گوناگون ارتباط برقرار کنند؛ لذا، این افراد نیاز به هوش فرهنگی  دارند (نظری و همکاران، 1395). »

همانطور که دیدید استناد به منبع معتبر در این قسمت بسیار مهم است. منبع شما یک مقاله پژوهشی جدید باشد کافیست. اگر چه بهتر است این منبع معتبر به صورت یک پیشینه تحقیق بیان شود.


مرحله سوم :

در این مرحله به متغیر یا متغیرهای مستقل یا پیش بین می پردازیم. دقت نمایید که در همه بخش های بیان مسئله باید هوشیارانه به ایجاد ارتباط میان متغیرها توجه داشته باشید. در واقع محقق و نویسنده پروپوزال مانند یک هنرمند و نقاش دائما به تناسب و هارمونی همه بخش ها و جملات پروپوزال خود با یکدیگر توجه دارد و هیچ جمله ای نباید بی هدف رها شود و یا به مانند وصله ای نچسب در متن بیاید بلکه همیشه باید جملات ما در بیان مسئله حلقه اتصال میان همه متغیرها و کل عنوان باشند و در عین حال به جایگاه هر متغیر در موضع خود نیز توجه شود.
در اینجا ادامه بیان مسئله یا همان پرداختن به متغیر مستقل اول را برای نمونه می آوریم:


«  مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و آنگ  از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد. این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارائه پاسخ های رفتاری  صحیح به این الگوها تعریف کرده اند (ایرلی و انگ، 2003).
هوش فرهنگی توانایی درگیر شدن در یک موقعیت رفتاری است که باعث استفاده از مهارت ها (مثل زبان و مهارت های میان فردی) و ویژگی ها (نظیر حد تحمل ابهام، انعطاف پذیری) شده و منجر به تنظیم مناسب رفتار شخص بر مبنای ارزش های پایه فرهنگی و نگرشی شخص مقابلی که در حال تعامل با او هستیم می شود (تریاندیس ، 2006).
همچنین می توان گفت که هوش فرهنگی دامنه جدیدی از هوش است که ارتباط زیادی با محیط های متنوع دارد. هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا چگونگی تفکر و الگوهای رفتاری پاسخ دادن افراد را تشخیص دهند و در نتیجه موانع ارتباطی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی را می دهد (ارلی  و پترسون ، 2004).
 ارلی و انگ (2003)، انگ، ون داین و که  (2006) و انگ و همکاران (2007) هوش فرهنگی را شامل چهار مولفه می دانند: مولفه فراشناختی هوش فرهنگی ؛ مولفه شناختی هوش فرهنگی ، مولفه انگیزشی هوش فرهنگی  و مولفه رفتاری هوش فرهنگی . مولفه فراشناختی هوش فرهنگی، روشی است که یک فرد تجارب بین فرهنگی را از آن طریق استدلال می کند. این عنصر هوش فرهنگی، فرآیندی را مورد توجه قرار می دهد که افراد برای بدست آوردن و فهم دانش فرهنگی به کار می گیرند. مولفه شناختی هوش فرهنگی شناخت فرد در مورد شباهت ها و تفاوت های فرهنگ هاست و دانش عمومی در مورد فرهنگ ها را انعکاس می دهد. مولفه انگیزشی هوش فرهنگی، اطمینان و اعتماد فرد به اینکه قادر است خود را با فرهنگ جدید تطبیق دهد این مولفه حجم و انرژی افراد برای تعامل موثر در فرهنگ جدید را نشان می دهد.
مولفه رفتاری هوش فرهنگی قابلیت فرد برای نمایش اعمال کلامی و غیر کلامی مناسب در تعامل با افرادی از فرهنگ های مختلف را نشان می دهد (انگ و همکاران، 2007). این عنصر هوش فرهنگی بر روی این تمرکز می کند که افراد در شرایطی که در فرهنگ جدید قرار می گیرند چگونه عمل می کنند (اعمال آشکار فرد) و هوش فرهنگی رفتاری، به توانایی فرد برای انجام واکنش مناسب اشاره دارد(تسلیمی و وردی نژاد، 1388). »


مرحله چهارم :

در این مرحله قصد ورود آرام به متغیر مستقل دوم را داریم که به مانند مرحله دوم ابتدا از یک بند به عنوان حلقه اتصال کمک می گیریم: (متغیر مستقل دوم : ابعاد شخصیت)


«  عوامل مختلفی با هوش فرهنگی در ارتباط هستند از جمله ی این عوامل می توان به شخصیت اشاره کرد. ارلی و انگ (2003) اظهار داشتند که تفاوت های فردی نظیر شخصیت فردی می تواند مقدمه و شرط لازم برای هوش فرهنگی باشد. مکانیزم ها رفتاری و ویژگی های شخصیتی بر نحوه و انجام کار موثرند (انگ، 2006؛ به نقل از قدم پور، مهرداد، جعفری،1390). »
و بعد از این بند به عنوان نقطه اتصال، به سراغ متغیر مستقل دوم (ابعاد شخصیت) می رویم: مانند :
« در گستره‌ی علوم روان‌شناختی، نظریه‌های زیادی در زمینه ویژگی‌های شخصیتی و تأثیر آن‌ها بر هیجان، تفکر و رفتار تبیین شده است که در این بین مدل پنج عامل بزرگ کاستا و مک کری یکی از پرکاربردترین نظریه‌های شخصیت در سال‌های اخیر است که مطرح می‌کند، ویژگی‌های شخصیتی؛ ژنتیکی، ثابت و الگوهایی از افکار، احساسات و رفتار هستند. در این مدل؛ شخصیت یک مفهوم چندبعدی است و هر بعد شامل مجموعه‌ای از صفات می‌باشد، این ابعاد (عامل‌ها) عبارت‌اند از؛ روان رنجوری ، برون‌گرایی ، گشودگی ، خوشایندی  و وظیفه‌شناسی  (عابدی، 1394).
در یک نگاه کلی می‌توان گفت که پایه و اساس عامل روان رنجوری را تجارب و هیجانات منفی و نامطلوب تشکیل می‌دهد. اضطراب، افسردگی، کم رویی، آسیب‌پذیری، پرخاشگری و خشونت، بی‌ثباتی هیجانی و حساسیت و زودرنجی از جمله ویژگی‌های این عامل است. برون‌گرایی عاملی است که تجربه‌ی هیجانات مثبت، قاطعیت و جرات ورزی، هیجان خواهی، اجتماعی بودن و صمیمیت، پرحرف و پر انرژی بودن از مشخصه‌های آن می‌باشد. عامل گشودگی؛ انعطاف‌پذیری در برابر تجارب، خلاقیت، کنجکاوی، تخیل، ابتکار، درک احساسات و پذیرش ارزش‌ها و ایده‌های جدید را در بر می‌گیرد. عامل خوشایندی با صفاتی چون نوع‌دوستی، همدردی، خویشتن‌داری، بخشندگی و سخاوت و وفاداری همراه است و ویژگی‌هایی چون احساس وظیفه‌شناسی و و مسئولیت پذیری، خویشتن‌داری، نظم و ترتیب، کفایت، تمایل به پیشرفت و محتاط بودن مشخصه‌های عامل وظیفه‌شناسی هستند(شولتز و شولتز، 2013؛ ترجمه سید محمدی، 1392).
بررسی ها نشان می دهد که بین ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی رابطه وجود دارد و ویژگی های شخصیتی افراد می تواند سطح مهارت های ارتباطی آنان را پیش بینی کند. همچنین رابطه معناداری بین توانایی ایجاد ارتباط موثر یک مربی و توانایی انتقال فکر او وجود دارد. هرچند باید به نقش تفاوت های فردی در مهارت های ارتباطی نیز توجه داشت (محمدی و همکاران، 1392). »
نکته : همانطور که ملاحظه فرمودید این بخش را با یک پیشینه قوی و مرتبط به موضوعمان به پایان می بریم که این پیشینه در صورت لغزش ایجاد ارتباط بین متغیرها اهمیت بیشتری پیدا می کند.


مرحله پنجم :

سوال اصلی تحقیق
در آخرین مرحله از نوشتن بیان مسئله در پروپوزال لازم است سوال اصلی تحقیق را بیاوریم. سوال اصلی تحقیق بسیار ساده است و در واقع تبدیل کامل موضوع به یک سوال است. فرمول زیر بهتر است در این بخش پیاده شود :
بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد ... + عبارتی مانند این : پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که ... + تبدیل عنوان به یک سوال کلی


« بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا بین هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ... رابطه وجود دارد؟ »


بیان مسئله به پایان رسید.


ما قواعد نگارش بیان مسئله را به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همگان توضیح داده ایم. دقت داشته باشید که بیان مسئله تابع این قواعد می باشد و عدم توجه به این اصول سبب می شود تا بیان مسئله شما تایید نشود. بیان مسئله صرفا انباشتی از مطالب مانند یک انشای مدرسه ای نیست بلکه لازم است به نقش متغیرها و روش تحقیق و خلاصه به موضوع تحقیق به عنوان یک اصل پزوهشی توجه کامل شود.
یک مثال بیان مسئله از یک موضوع اثر بخشی :
تاثیر  فعالیت بدنی بر کارکرد اجرایی و  حرکتی در کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به ADHD در ...
فعالیت بدنی (متغیر مستقل) - کارکرد اجرایی کودکان (متغیر وابسته اول ) - کارکرد حرکتی کودکان (متغیر وابسته دوم) – کودکان 7 تا 12 ساله مبتلا به ADHD در شهر ... (جامعه آماری)
برای شروع این بیان مسئله تبصره یک را به خاطر بیاورید که در سطرهای قبل توضیح دادیم. بنابراین با توجه به اهمیت این جامعه بیان مسئله را با بیان جامعه آغاز می کنیم.


1-    بیان جامعه :


اختلال نقص توجه و بیش فعالی  (ADHD) یک اختلال روانی شایع  و مزمن است که با نتایج زیان آوری در طول زندگی همراه است(فبیانو  و همکاران، 2009). این اختلال یکی از رایج ترین دلایل مراجعه به کلنیک ها روانپزشکی کوردک، روان شناسی، نورولوژی و پزشکی اطفال و خانواده می باشد(لهنر-دیوا ، 2001)؛ به طوری که شلتون و بارکلی  (1994) 30 تا 40 درصد از مجموع مراجعات به مراکز خدمات روانی و اجتماعی را به علت ابتلای مراجعین به ADHD گزارش نموده اند. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع ADHD را در  مدارس ایلات متحده آمریکا 3 تا 7 درصد ذکر نموده اند(شیلز  و هاواک ، 2010). این در حالی است که غنی زاده (1387) میزان شیوع نشانه های این اختلال را در کودکان دبستانی را 1/10 درصد؛ در دانش آموزان پسر 6/13 درصد و در دانش آموزان دختر 5/6 درصد گزارش کرده بود.
اختلال کاستی توجه یا بیش فعالی اختلالی رشدی در توجه، کنترل تکانش، بی قراری و هدایت رفتار است که به طور طبیعی ایجاد می شود و منتج از اختلالات عصب شناختی، حسی، حرکتی یا هیجانی است(برکلی ، 1981). طبق شاخص های مورد نظر در راهنمای آماری اختلالات روانی انجمن روانپزشکی آمریکا، ویژگی اصلی این اختلال الگوی مداوم بی توجهی و /بیش فعالی– تکانشگری است که در عملکرد یا رشد اختلال ایجاد می کند، این علائم قبل از 7 سالگی ظهور می کند و رفتارهای نشانگر این اختلال دست کم در دو زمینه مختلف مشاهده شده، تخریب قابل توجهی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا تحصیلی فرد بوجود می آورند و دست کم 6 تا 12 علامت رفتاری در فرد تعیین و شناسایی می گردد (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013؛ ترجمه سید محمدی، 1393).


2-    متغیر وابسته اول :


شواهد نشان می دهد که افراد مبتلا به ADHD در کارکردهای اجرایی و حافظه کاری نقص دارند(تارویس ،گروسوالد  و استیکسرود ، 2011). کارکرد اجرایی ، یک کارکرد عالی شناختی و فراشناختی  است که مجموعه ای از توانایی های عالی، بازداری ، خود آغازگری ، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را در بر می گیرد. در واقع کارکردهایی همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه فعال ، حفظ و تبدیل ، کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان ، پیش بینی آینده، بازسازی ، زبان درونی و حل مساله را می توان از جمله مهم ترین کارکردهای اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و انجام تکلیف یادگیری و کنش های هوشی به انسان کمک می کنند(علیزاده، 1385، ولش  و پنیگتون ، 1988).
شواهد نشان می دهد بررسی کارکردهای اجرایی به عنوان مکانیسم شناختی، یکی از بهترین راه های تشخیصی کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است (بارکلی، 2001؛ دزیوو  و همکاران، 2011). براساس تحقیقات سونگا بارک (2003)، با ثبات ترین و قوی ترین نقیصه ی کارکرد اجرایی در مبتلایان به اختلال نقص توجه بیش فعالی، در اندازه گیری های بازداری پاسخ، حافظه فعال و برنامه ریزی و گوش به زنگی است.
مطالعات عصب-روان شناختی نشان می دهد وجود نارسایی در قطعه پیشانی مغز این کودکان سبب می شود در سطوح مختلف کارکردهای اجرایی، به ویژه در نظم بخشی و سازمان دهی مشکلاتی بروز نماید (کیتی  ، ویو ، اندرسون  و کاستیلو ، 2002؛ داونپورت ، کاراتکین ، وایت  و لیم ، 2010؛ کونراد  و همکاران،  2010). وجود آسیب در منطقه پیش پیشانی سبب می شود فرد ویژگی های اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی را نشان دهد ( دزیوو و همکاران، 2011).


3-    نقطه اتصال


علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است که این کودکان  در تعادل، برنامه ریزی حرکتی، حفظ کنترل و یکپارچگی حسی دچار مشکل هستند(اسپیتی  و آرنولد ، 2007). به نظر می رسد علائم اصلی ADHD شامل پر فعالیتی، تکانش گری و نقص توجه با ضعف در مهارت حرکتی ظریف و درشت و عملکرد بینایی حرکتی همراه باشد (دهقان ، بهنیا، امیری، پیشاره و صفر خانی، 1389).


4-    متغیر وابسته دوم


در مورد مشکلات حرکتی در کودکان ADHD، بارکلی(2001) به نقص در کنترل حرکتی و بازداری رفتاری، سطح انگیختگی بالا که سطح اجرا را پایین می آورد، ناتوانی در حفظ توجه پایدار و کنترل سطح هیجان اشاره کرده است و آنها را ناشی از آسیب در قطعه پیشانی افراد با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی می داند(لانگ  و همکاران، 2010).
در مطالعات پیشین روش های درمانی و اصلاحی متعددی در رابطه با این اختلال به کار گرفته شده است که از این میان می توان به درمان های دارویی و رفتاری اشاره کرد. این روش های درمانی قادرند بر توجه، کنترل رفتار، عملکرد تحصیلی و روابط اجتماعی تاثیر گذاشته و موجب بهبود وضعیت بیمار گردند(پلهام  و بندر ، 1982).


5-    نقطه اتصال دوم (متغیر وابسته دوم با متغیر مستقل)


نتایج مطالعات اخیر نشان می دهد که شرکت در تمرینات ورزشی اثری مشابه دارو درمانی دارد. تمرینات ورزشی نیز موجب افزایش میزان انتقال دهنده های عصبی می گردد که این امر موجب افزایش قابلیت دسترسی به دوپامین در سیستم عصبی مرکزی می گردد(بهرامی، 1391). همچنین این روش می تواند به عنوان یک محرک قوی برای سیستم های هیپوتالاموسی، مخاطی-آدرنالی، هیپوفیزی و نورآدرنرژیک شناخته می شود(بست ، 2010).


6-    بیان متغیر مستقل


استرانگ  و همکاران (2005) در مطالعه ای همبستگی بسیار بالایی بین انجام فعالیت های ورزشی و کاهش اضطراب و اختلالات رفتاری کودکان مدرسه ای گزارش کردند. بریس والتر  و همکاران (2002) نیز نتایج مشابهی را گزارش کرده و نشان دادند انجام فعالیت های ورزشی گوناگون و با شدت های مختلف، موجب بهبود عملکرد رفتاری کودکان می گردد. وبر  و همکاران (2008) در مطالعه ای به بررسی اثر فعالیت بدنی شدید در کودکان مبتلا به ADHD نشان دادند فعالیت های سنگین بدنی در این بیماران، علائمی مانند بی قراری و فعالیت بیش از حد را تا 95 درصد کاهش می دهد.
با بررسی مشکلات این کودکان و مطالعه پژوهش های انجام گرفته در خصوص کودکان ADHDبه نظر می رسد که این کودکان در کارکردهای اجرایی و عملکرد حرکتی نیاز به بررسی های بیشتری دارند و همچنین مطالعات نشان دادند که با غنی سازی محیط رشد و ایجاد فرصت های تمرینی می توان این کودکان را به روند عادی زندگی شان برگرداند.


7-    سوال اصلی


بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که آیا تمرین بدنی برکارکرد اجرایی و عملکرد حرکتی در کودکان ADHD موثر است؟


نکته مهم: اگر دقت کرده باشید احتمالا متوجه شده اید که به سختی توانسته ایم پنج بخش اول این بیان مسئله را از هم تفکیک کنیم. از شما می پرسیم که به نظر شما این به هم پیوستگی طبق آنچه آموزش داده ایم یک ضعف است یا نقطه قوت؟ طبعا و قطعا جواب این است که این به هم پیوستگی یک نقطه قوت بزرگ برای این بیان مسئله است. پژوهشگر هنرمندانه میان متغیرها ارتباط برقرار کرده است و استفاده زیاد و بجا از منابع دست اول این قوت را تقویت کرده است. توجه داشته باشید که حتی اگر قواعد گفته شده را رعایت کرده باشید اما باز هم اگر استاد راهنما به شما بگوید بیان مسئله شما ضعیف است این بدان معنی نیست که این مقاله آموزشی مفید نبوده است بلکه علت ضعیف بودن بیان مسئله عدم همین بهم پیوستگی و تناسب قوی بین مطالب است که استاد راهنما را راضی نکرده است. در حقیقت بیان مسئله همانطور که از نام آن پیداست به دنبال آن است که سوال پژوهش را به نحوی قدرتمندانه بیان کند (بیان مسئله)؛ تا استاد راهنما، داور، یا موسسه طرف مقابل شما را توجیه نماید که روی تحقیق شما سرمایه گذاری نماید تا امیدوار به انجام یک پژوهش به معنی واقعی کلمه باشد.


نحوه نوشتن بیان مسئله در موضوع مقایسه ای:
فرمول موضوع مقایسه ای را به یاد دارید؟
ادامه این بحث و نمونه بیان مسئله برای موضوعات مختلفی را در بسته آموزشی ما می توانید مطالعه کنید.

نمونه بیان مسئله در روش تحقیق پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی


بخش دوم آموزش پروپوزال نویسی : نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق
نوشتن اهمیت و ضرورت در پروپوزال نویسی مانند بیان مسئله تابع قواعد خاص خود می باشد.
در نوشتن اهمیت و ضرورت همانطور که از نام آن پیداست لازم به صرورت انجام تحقیق و اهمیت پژوهش مورد نظر در جامعه پرداخته شود. در واقع در اهمیت و ضرورت باید به این موارد پرداخته شود:
-    ضعف ها و اشکالات مبتلی به جامعه پژوهشی این موضوع
-    اهمیت شغلی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت اجتماعی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت فرهنگی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت انسانی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت اقتصادی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت بنیادی و علمی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت کاربردی وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا اهمیت توسعه ای وجود این پژوهش برای جامعه آماری
-    یا نبود تحقیق های مشابه این پژوهش
-    یا ضعیف بودن تحقیق های مشابه این پژوهش
در اهمیت و ضرورت لازم است نقطه قوت کار خود را بیابید و به نحو هنرمندانه ای آن را در این بخش پرورش دهید. به عبارت دقیق تر هر آنچه که در موارد بالا گفته شده است و تحقیق شما در آن زمینه حرفی برای گفتن دارد لازم است در این بخش از پروپوزال مورد توجه اساسی قرار گیرد.
در اهمیت و ضرورت بهتر است به منابع بکر نیز استناد شود . اگر چه برخی از اساتید تمایلی به ذکر منبع در این بخش ندارند اما اغلب اساتید و پژوهشگران بر استناد به منبع در این بخش تاکید دارند.
حال در این بخش از مقاله آموزشی ما، اهمیت و ضرورت یک موضوع رابطه ای را که در بخش های قبلی این مقاله ذکر شد، به عنوان نمونه می آوریم.


اهمیت و ضرورت :
«   ارتباط بین فردی، جزء بزرگترین پیشرفت های بشر به حساب می آید، اما بیشتر انسان ها، قادر به برقراری یک ارتباط خوب و موثر نیستند و اغلب مردم، ارتباط رویاروی را کار دشوار می دانند (بولتون، بی تا؛ ترجمه سهرابی و حیات روشن، 1388). نگاهی هر چند کوتاه به وضع کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در جامعه ما و همچنین بسیاری از نقاط جهان، ما را با مسائل و دشواری های عظیمی در زمینه روابط بین فردی عمیقی می گردد که هم اکنون در همه جنبه های زندگی ام از شغلی، خانوادگی، تحصیلی، اجتماعی و همه بخش های جامعه تجربه می شود. ارتباط ضعیف از جمله منابع عمده ای است که بین افراد تضاد و تعارض ایجاد می کند و به نظر می رسد که ریشه بسیاری از مشکلات و ناسازگاری ها است ( تایلور و لستر ، 2009).
از یک سو، روابط بین فردی ضعیف، سبب مشکلاتی در مداخلات عمده و اصلی افراد در روابط و مناسبات اجتماعی می شود. به منظور اینکه یادگیرندگان، مهارت های ارتباطی خوبی داشته باشند، آنها نیازمند درگیر ساختن خودشان در مداخلات اجتماعی ای نظیر کارگاه های آموزشی هستند (کریک-آنکفر و کایرز ، 2002). بر همین اساس، هدف نهایی ا....................... (قسمتی از این متن را به دلیل طولانی بودن حذف کردیم اما در بسته آموزشی وجود دارد). دانلود بسته آموزشی
از طرف دیگر، عوامل شخصیتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد و تداوم انواع گوناگون ناسازگاری‌ها دخالت دارند. به این منظور گروه کثیری از مطالعات درصدد روشن کردن نقش مولفه های شخصیتی در جمعیت‌های بالینی و سالم بوده‌اند (وان برکی  ، 2009). برخی از ویژگی‌های خاص شخصیتی باعث می‌شود تا افراد در موقعیت‌های گوناگون زندگی، رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره شخصیت، در پیشگیری یا اقدامات احتمالی در مورد بروز برخی اختلالات و نابسامانی‌های شخصیتی می‌تواند به فرد کمک کند.
همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق  بوده است:
-نیاز به بررسی رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...؛
-درک روابط بین سازه ها می تواند در طراحی مداخلات مرتبط با مهارت های ارتباطی مدیران کمک کننده باشد.
-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛
-ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات ارتباطی در موسسات مختلف آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد. لذا بررسی رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ... ضرورت پیدا نمود.   »

نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در پروپوزال و پایان نامه ارشد روانشناسی

تعریف اهمیت و ضرورت پژوهش در پایان نامه با مثال

ضرورت و اهمیت پژوهش در پایان نامه روانشناسی


بخش سوم آموزش پروپوزال نویسی : نحوه نوشتن پیشینه پژوهش


پیشینه پژوهش چیست ؟
منظور از پیشینه پژوهش مقاله ها یا پژوهش هایی است که هم راستا و شبیه یا کمی مشابه موضوع شما قبلا توسط محققان دیگر انجام شده است.

پیشینه پژوهش چه ویژگی هایی دارد؟

پیشنه پژوهش شما چند حالت دارد:
-    عین موضوع شما با جامعه ای متفاوت قبلا کار شده است و شما در پی آن هستید که در جامعه ای دیگر دوباره انجام دهید و یا تناقضی یافته اید و یا به دنبال یافتن تناقض هستید .
-    پژوهشی دیگر با یک متغیر کمتر از متغیرهای شما انجام شده است.
-    یک پژوهش با تعداد متغیرهای شما اما با یک متغیر متفاوت قبلا انجام شده است.
-    قبلا پژوهشی با تعداد متغیر شما اما با دو متغیر انجام شده است و یا تنها یک متغیر مشترک با آن پژوهش دارید.
-    یک یا چند متغیر پژوهش یا پژوهش هایی که قبلا انجام شده است مترادف یا زیر مجموعه متغیر یا متغیرهای شماست.
برای شروع نوشتن پیشینه باید به ترتیب به دنبال یافتن چنین پیشینه هایی باشید که بیشترین شباهت را به موضوعات شما داشته باشد.
در پیشینه پژوهش لازم است به دنبال کمبود ها و ضعف های دیگر تحقیق ها هم باشید .


پیشینه پژوهش چگونه نوشته می شود؟
هر پیشینه در یک بند نوشته می شود.
ساده ترین فرمول برای نوشتن پیشینه پژوهش :
نام نویسنده یا نویسندگان + سال انتشار + عنوان یا هدف پژوهش + خلاصه نتیجه پژوهش
یک نمونه پیشینه پژوهش داخلی : (برای نمونه پروپوزال رابطه ای که در قسمت بیان مسئله آوردیم )


«  نظری و همکاران (۱۳۹۵) پژوهشی با هدف رابطه بین مهارتهای ارتباطی با هوش فرهنگی و نقش آن در طبقهبندی مدیران سازمانهای ورزشی و ارائه مدل انجام دادند. جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند که حجم این جامعه برابر با 550 نفر می باشد و از میان آن ها 207 نفر به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای به عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسش نامه های اطلاعات فردی، مهارت های ارتباطی (81/0)، پرسش نامه هوش فرهنگی (85/0) و پرسش نامه محقق ساخته طبقه بندی مدیران (86/0) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بین مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه بندی مدیران ورزشی رابطۀ معناداری وجود دارد و مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می باشد؛ از این رو، لازمة برنامه ریزی صحیح در این سازمان ها به منظور ارتقای مهارت های ارتباطی و هوش فرهنگی برای مدیران ورزشی به عنوان افراد اثرگذار در این سازمان ها ضروری می باشد. علاوه بر این، ازآن جاکه درصد قابل توجهی از مدیران ورزشی اصفهان به سمت مدیران تقلیدی و سفیر تمایل دارند؛ لذا، لازم است که مسئولان، راهبردهای مناسبی را در جهت انتخاب افراد مناسب برای پست های مدیریتی داشته باشند؛ زیرا، به نظر می رسد با مدیران تحلیل گر و شهودی، بهتر می توان چشم انداز روشن تری را برای ورزش استان تصویر کرد. »


آیا پیشینه با نوع موضوع پروپوزال ارتباط دارد؟
نوع موضوع پیشینه ها باید همسو و مشابه موضوع شما باشد. به عنوان مثال اگر موضوع شما رابطه ای است موضوع پیشینه های شما هم باید رابطه ای یا نهایتا پیش بینی باشد. بنابراین نمی توانید از موضوعات مقایسه ای یا اثر بخشی به عنوان پیشینه استفاده کنید. اما می توانید از موضوعات پیش بینی به عنوان متغیر استفاده کنید.


پیشینه ها چه رابطه ای با فصل دوم و پنج پایان نامه دارد؟
پیشینه پژوهش علاوه بر پروپوزال در فصل دوم پایان نامه نیز به طور مفصل تر می آید و همه این پیشینه ها کاربرد اساسی در فصل پنجم و در هنگام تبیین نتایج تحقیق شما دارند.


تعداد پیشینه ها در پروپوزال چند تا باشد؟
در پروپوزال خیلی خوب است که ده پیشینه داخلی و ده پیشینه خارجی بیاورید و اگر تعداد پیشینه ها کمتر از ده تا بود نباید از سه تا کمتر باشد. یعنی حداقل سه پیشینه داخلی و سه پیشینه خارجی و حداکثر تا ده پیشینه داخلی و خارجی در پروپوزال بیاورید.


منظور از پیشینه داخلی و خارجی چیست؟
منظور از پیشینه داخلی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر و همایش های معتبر داخل کشور است و منظور از پیشینه خارجی ژورنال ها و مجلات معتبر بین المللی و خارجی است.


پیشینه ها را بر چه اساسی مرتب کنیم؟
ابتدا پیشینه های داخلی و سپس پیشینه های خارجی نوشته می شود. و همچنین در هر قسمت ابتدا جدیدترین پیشینه ها براساس سال نوشته می شود.


پیشینه های داخلی را از کجا پیدا کنیم؟
برای یافتن پیشینه های داخلی راه های مختلفی وجود دارد که در اینجا به چند راه مشهور اشاره می نماییم:
1-    متغیر مورد نظر یا کل موضوع خود را مستقیما در گوگل سرچ کنید تا مستقیم به پایگاه های علمی دسترسی پیدا کنید. در این پایگاه نزدیک ترین یافته مرتبط با سرچ خود را می یابید. با بررسی عنوان و روش و نتیجه مقاله یافته شده تصمیم بگیرید که آن مقاله را به عنوان پیشینه مناسب انتخاب کنید یا خیر؟ سرچ خود را بارها با متغیر های مختلف تکرار کنید. با افزودن عنوان مقاله به ابتدای سرچ و عبارت pdf به انتهای سرچ می توانید به یافته های مناسب تری دست یابید. برای اشنایی با نحوه جستجوی مقالات در گوگل مقاله ما را با همین عنوان بخوانید. برای خواندن مقاله اینجا کلیک کنید.
2-    راه دیگر یافتن مقالات مرتبط برای استفاده در بخش پیشینه پروپوزال این است که مستقیما به پایگاه های علمی معتبر داخلی رجوع کنید. برخی از پایگاه های علمی داخلی و خارجی عبارتند از:
-    پایگاه مجلات تخصصی نور - https://www.noormags.ir/
-    بانک اطلاعات نشريات کشور - www.magiran.com
-    پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - https://www.sid.ir/fa/journal
-    پرتال جامع علوم انسانی - ensani.ir
-    فری پی پر (مناسب برای دانلود مقالات پولی خارجی) - https://freepaper.me/
-    ساینس دایرکت - https://www.sciencedirect.com/
-    و ...

 

لیست ده ها فایل پیشینه پژوهش در موضوعات مختلف روانشناسی و مشاوره

نحوه نوشتن پیشینه تحقیق و پژوهش در پروپوزال پایان نامه روانشناسی

 

بخش چهارم آموزش پروپوزال نویسی : نحوه نوشتن هدف کلی و اهداف جزئی در پروپوزال


اهداف در پروپوزال به دو دسته تقسیم می شود. هدف کلی – اهداف جزئی.

یعنی یک هدف کلی داریم و چند هدف جزئی.
فرمول نوشتن هدف کلی :
یکی از کلمات (با توجه به نوع موضوع) «تعیین – تعیین بررسی – پیش بینی – مقایسه  » + عنوان
فرمول نوشتن اهداف جزئی :
یکی از کلمات (با توجه به نوع موضوع) «تعیین – تعیین بررسی – پیش بینی – مقایسه  » + یک متغیر مستقل + یک متغیر وابسته


هدف کلی همان عنوان پژوهش است. به عنوان مثال اگر عنوان پروپوزال « رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...» باشد هدف کلی می شود:

«تعیین رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...»


اهداف جزئی: اهداف جزئی با تجزیه هدف کلی بدست می آید و در واقع هر هدف جزئی به صورت یک در مقابل یک متغیر نوشته می شود و با ترکیب یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته نوشته می شود.


هدف کلی
-    تعیین رابطه هوش فرهنگی و ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...
اهداف جزیی
1.    تعیین رابطه بین هوش فرهنگی با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...
2.    تعیین رابطه بین ابعاد شخصیت با مهارت ارتباطی مدیران شهرستان ...
3.    پیش بینی مهارت ارتباطی براساس هوش فرهنگی در مدیران شهرستان ...
4.    پیش بینی مهارت ارتباطی براساس ابعاد شخصیت  در مدیران شهرستان ...


بخش پنجم آموزش پروپوزال نویسی :نحوه نوشتن فرضیه های تحقیق در پروپوزال


فرضیه به زبان ساده حدس، فرض و گمان پژوهشگر می باشد که قصد دارد آن را به بوته آزمایش و محک علمی بگذارد. فرضیه ها نیز مانند اهداف به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
فرضیه کلی – فرضیه های جزئی
فرضیات با توجه به نوع موضوع تابع فرمول های زیر است:
فرمول فرضیه در موضوع رابطه ای :
فرضیه کلی : بین + متغیرهای وابسته + با + متغیر مستقل + رابطه وجود دارد.
فرضیه های جزئی :
-    بین + متغیر وابسته + با + متغیر مستقل + رابطه وجود دارد.
-    بین + متغیر وابسته + با + متغیر مستقل + رابطه وجود دارد.
-    متغیر وابسته + متغیر مستقل + را پیش بینی می کند.
-    متغیر وابسته + متغیر مستقل + را پیش بینی می کند.
نکات مهم :
فرضیه ها در موضوعات اثر بخشی مانند فرمول بالاست اما از فعل «تاثیر دارد.» استفاده می کنیم.
فرضیه ها در موضوعات مقایسه مانند فرمول بالاست اما از فعل «تفاوت وجود دارد.» استفاده می کنیم.
فرضیه ها در موضوعات پیش بینی مانند فرمول بالاست اما از فعل «رابطه وجود دارد. » و « پیش بینی می کند.» استفاده می کنیم.
فرضیه ها در موضوعات نقش واسطه ای مانند فرمول بالاست اما از فعل «اثر مستقیم دارد.» و «اثر غیر مستقیم دارد.» استفاده می کنیم.

خواننده گرامی تاکنون پنج بخش مهم از بسته آموزش جامع پروپوزال نویسی را مطالعه کرده اید. امیدواریم از آن بهره برده باشید. برای استفاده کامل از این بسته لطفا از ما حمایت کنید و این بسته آموزشی را به همراه نمونه پروپوزال های داخل بسته خریداری نمایید.

در این بسته آموزش جامع نوشتن پروپوزال، پنج پروپوزال با پنج موضوع متفاوت یعنی یک پروپوزال با موضوع رابطه ای ، یک پروپوزال با موضوع اثر بخشی، یک پروپوزال با موضوع مقایسه ای، یک پروپوزال با موضوع پیش بینی و یک پروپوزال با موضوع نقش واسطه ای در این بسته وجود دارد که می توانید با مطالب این بسته آموزشی به طور کامل پروپوزال نویسی را فرا بگیرید.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر بسته آموزشی پروپوزال نویسی را از اینجا تهیه نمایید.


قیمت بسته آموزش پروپوزال نویسی به زبان ساده به همراه نمونه پروپوزال های باکیفیت: 38300 تومان